MFD

Informācija par projektu

MFD labdarības programma "PALĪDZI"


Labdarības programmas mērķis

Ziedojumu saņemšana veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai tiem, kam nepieciešama palīdzība.

 

Kam palīdzam

Visneaizsargātākajam iedzīvotāju slānim:

 • pensionāriem;
 • bērniem; 
 • invalīdiem (jebkura vecuma I un II grupas invalīdiem);
 • kā arī iedzīvotājiem, kas ir jaunāki par 18 gadiem, un vecāki par 65 gadiem.

Nosakot palīdzības nepieciešamību, īpašu nozīmi MFD darbinieki velta sociāli neaizsargāto iedzīvotāju labklājības līmenim – prioritāte ir tiem, kas sliktā finansiālā stāvokļa vai fizisko defektu dēļ nevar palīdzēt paši sev, bet kuriem ir nepieciešama medicīniskā palīdzība.

Sīkāk skatieties: Palīdzības saņēmēju noteikšana

Uz augšu

Iemesli, kāpēc nepieciešama palīdzība

Neskatoties uz esošo valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu programmu, daļa iedzīvotāju nevar saņemt nepieciešamo medicīnisko palīdzību, ņemot vērā sekojošus iemeslus:

 • Eksistē „Pacienta iemaksa” – t.i., neskatoties uz to, ka medicīnisko palīdzību apmaksā valsts, pacientam nepieciešams pašam apmaksāt šo pacienta iemaksu, kas sastāda no EUR 1.42 – 42.69; pie tam, saņemot kompleksos veselības aprūpes pakalpojumus (piemēram, ģimenes ārsta pieņemšana, speciālista konsultācija, diagnostiskie izmeklējumi), pat vienas dienas laikā, pacientam jāmaksā dažāda lieluma pacienta iemaksas daudzas reizes, un tās kopējā summa var būt ļoti liela ekonomiski neaizsargātajam iedzīvotāju slānim (bērni ir atbrīvoti no pacienta iemaksas, dažu kategoriju pacienti pie noteiktiem nosacījumiem tāpat ir atbrīvoti no pacienta iemaksas; sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta mājas lapā – www.vmnvd.gov.lv).
 •  

 • Eksistē lielas rindas uz valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu – jo valsts piešķirtais finanšu apjoms ir ierobežots, veselības aprūpes iestādes ir spiestas sniegt valsts apmaksātos pakalpojumus tikai iedalīto līdzekļu apjomā; ņemot vērā to, ka iedzīvotājiem nepieciešamie medicīniskie pakalpojumi pārsniedz valsts atvēlēto finanšu apjomu, veidojas rindas, kas var sasniegt gadu un pat vairāk (izplatītākajiem pakalpojumiem rinda parasti sastāda 30-60 dienas; aktuālā informācija Nacionālā veselības dienesta mājas lapā – www.vmnvd.gov.lv). Bieži pacienta veselības stāvoklis prasa neatliekamu izmeklēšanu un ārstēšanu. Bez rindas ir iespējams saņemt veselības aprūpes pakalpojumus tikai par maksu. Ekonomiski aktīviem un maksātspējīgiem iedzīvotājiem ir apdrošināšanas polises, vai viņi paši var samaksāt par nepieciešamajiem medicīniskajiem pakalpojumiem. Maksātnespējīgie pensionāri un bērni nevar apmaksāt veselības aprūpes pakalpojumus, un, tieši viņiem ir vērojamas ielaistas saslimšanas.
 •  

 • Ierobežota pieejamība valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem – lai saņemtu valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus nepieciešams ievērot virkni formalitāšu, kas varētu būt nogurdinošas. Tā, piemēram, lai saņemtu speciālistu konsultāciju, nepieciešams vispirms apmeklēt ģimenes ārstu. Līdzīga procedūra ir ar izmeklējumiem. Nemaz nerunājot par pacienta iemaksu, ko nepieciešams maksāt katrā vizītē. Vecajiem cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām fiziski grūti izpildīt šos nosacījumus.
 •  

 • Ierobežots valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu klāsts – valsts apmaksā ne visus veselības aprūpes pakalpojums un ne visos gadījumos. Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta mājas lapā – www.vmnvd.gov.lv.

Uz augšu

Kā darbojas programma

Katrs, kuram ir iespēja un vēlēšanās palīdzēt, veic ziedojumu, pārskaitot jebkuru naudas summu uz MFD labdarības kontu, vai atstājot naudu speciālajās ziedojumu kastēs, kas ir novietotas visās MFD filiālēs. Visi līdzekļi, kas tiek savākti ar ziedojumu palīdzību, tiek ieskaitīti MFD labdarības kontā. Par visiem saziedotajiem līdzekļiem MFD sniedz veselības aprūpes pakalpojumus pensionāriem, bērniem un invalīdiem. Kā arī, dažos gadījumos, apmaksā viņiem pacienta iemaksu, sniedzot valsts apmaksātus pakalpojumus.

Uz augšu

Kādu summu ir iespējams ziedot

Jebkura apmēra palīdzība ir vērtīga! Pie tam tās vērtība netiek mērīta eiro, jo vēlēšanās palīdzēt pati par sevi ir nenovērtējama. Lielākas naudas summas sniegs iespēju palīdzības saņēmējiem saņemt vairāk veselības aprūpes pakalpojumus lielākā laika periodā. Bet arī nelielas naudas summas kopumā, sniegs nenovērtējamu palīdzību.

Piemērs: summa Eur 71,14 apmērā palīdzēs vienam palīdzības saņēmējam veikt pilnu ārstēšanās kursu (speciālista pieņemšana, laboratoriskās analīzes, pamatdiagnostika, ārstēšanas nozīmēšana un atkārtota konsultācija), vai arī veikt vienu vai divus dārgus, bet ļoti nepieciešamus izmeklējumus (piemēram, ultrasonogrāfiskie izmeklējumi, datortomogrāfija utt.).

Uz augšu

Kas notiek ar saziedoto naudu

Lai saņemtu ziedojumus MFD eksistē speciāls konts. Visi naudas līdzekļi, līdz pēdējam centam, tiek uzskaitīti. Detalizēta atskaite par ziedojumu saņemšanu un to izlietošanu ir pieejama internetā.

Atskaites perioda beigās (parasti – mēnesis; taču termiņš var tikt pagarināts efektīvākai medicīniskās palīdzības sniegšanai palīdzības saņēmējiem), MFD saskaita saņemto ziedojumu apmēru. Par šo summu tiek plānots medicīnisko pakalpojumu apjoms palīdzības saņēmējiem nākošajā mēnesī. Beidzoties nākošajam mēnesim, MFD aprēķina reālo programmas Palīdzi sniegto pakalpojumu apjomu (vērtību) tajā mēnesī, un noraksta šo summu no ziedojumu saņemšanas konta uz savu norēķinu kontu. Sniegto pakalpojumu maksa tiek noteikta saskaņā ar spēkā esošo MFD maksas pakalpojumu cenrādi, ņemot vērā spēkā esošās atlaides un speciālās cenas; kā arī Pacienta iemaksas apmēru, ko noteikusi valsts, pacientu iemaksas kompensācijas gadījumā.

Uz augšu

Kāpēc palīdzēt kopā ar MFD

MFD atrodas Rīgā, Ķengaraga mikrorajonā, kur vecāka gadagājuma cilvēku skaists ir ļoti liels. Tajā pat laikā, pateicoties mūsdienīgu tehnoloģiju izmantošanai un mūsdienīgai pieejai, MFD ir iespēja sniegt lielu skaitu veselības aprūpes pakalpojumu.

Pieredzējuši ārsti, teicama materiāli tehniskā bāze garantē efektīvu palīdzības saņemšanu, un praktiski visu ambulatoro speciālistu un diagnostikas metožu esamība veicina vēl efektīvāku palīdzības sniegšanu. Pateicoties mūsdienīgajām tehnoloģijām, MFD garantē labdarības medicīnisko pakalpojumu precīzu uzskaiti un optimālu sadalījumu. Katrs saziedotais cents sasniegs savu mērķi un sniegs maksimālu palīdzību tiem, kam tā ir nepieciešama. 

Uz augšu

Izlietoto līdzekļu kontrole un atskaite

Jautājumam par kontroli un publisko atskaiti MFD velta lielu uzmanību.
Saraksts ar ziedojumiem, kas saņemti atskaites periodā ir pieejams šajā mājas lapā Internetā.

Informācija par saņemtajiem ziedojumiem ietver:

 • ziedojuma saņemšanas datumu,
 • ziedotāja vārdu un uzvārdu (vai fiziskas personas vārdu un uzvārdu, kura vārdā veikts ziedojums. Gadījumā, ja ziedojuma veicējs vēlas palikt anonīms, tad vārda un uzvārda vietā būs norāde „Anonīms”);
 • ziedojuma summu eiro.

Informācija par visiem iepriekšējos periodos saņemtajiem ziedojumiem pieejama mājas lapas sadaļā - Atskaites.

Persona kam nepieciešama palīdzība, saņemot veselības aprūpes pakalpojumus programmas „Palīdzi” ietvaros, paraksta talonu - līgumu, kas satur informāciju par:

 • pakalpojumu saņēmēju,
 • saņemto pakalpojumu,
 • kā arī par to cenu.

Šis talons ir arī līgums, kura pamatā, pakalpojuma saņēmējs sniedz savu piekrišanu savu personas datu (t.sk. sniegto pakalpojumu kopsavilkumu) publicēšanai Internetā, lai nodrošinātu saziedoto naudas līdzekļu izlietošanas pilnu caurspīdīgumu.

Mājas lapā tiek publicēta informācija par visām personām, kurām atskaites periodā tika sniegta palīdzība. Atskaite satur:

 • palīdzības sniegšanas datumu,
 • palīdzības saņēmēja vārdu un uzvārdu,
 • palīdzības saņēmēja dzimšanas gadu,
 • sniegto veselības aprūpes pakalpojumu kopsavilkumu (lai saglabātu ārstniecības noslēpumu, šeit tiek publiskots tikai kopējais pakalpojumu nosaukums, piemēram, ārsta pieņemšana, izmeklējums, pacienta iemaksa utt.),
 • pakalpojuma maksu eiro.

Līdzekļi, kas tiek savākti ar ziedojumu kastīšu palīdzību, atskaitē tiek atspoguļoti, kā „Ziedojumu kaste (-s) (adrese)”

Informācija par visiem palīdzības saņēmējiem par iepriekšējiem periodiem ir pieejama programmas mājas lapas sadaļā - Atskaites.

Augsti vērtējot publiskās kontroles iespēju par ziedojumu līdzekļu izlietošanu, MFD nodrošina iespēju jebkurai fiziskai vai juridiskai personai (turpmāk - personai), kas veikusi ziedojumu*, ieskaitot naudu MFD ziedojumu kontā, personīgi veikt  kontroli par visu ziedoto naudas līdzekļu izlietojumu atskaites periodā, kad tika izdarīts šīs ziedojums.

Lai realizētu šo kontroli nepieciešams kontaktēties ar projekta „Palīdzi” koordinatoru pa tālruni (+371) 28 67 25 17 un sarunāt laiku, kad varētu apmeklēt MFD biroju un iepazīties ar visiem dokumentu oriģināliem, kas saistīti ar ziedojumu pieņemšanu un izlietošanu norādītajā atskaites periodā.

Kontroles veicēja rīcībā tiek piedāvāts:

 • ziedojumu bankas konta izraksts (personiska informācija par personām, kas veikušas ziedojumu, ievērojot anonimitātes principu, nav pieejama; šāda informācija tiek izsniegta tikai valsts institūcijām LR likumdošanā noteiktajā kārtībā);
 • taloni par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem personām, kam bija nepieciešama palīdzība.

Visa informācija un dokumenti ir MFD īpašums un tie nevar tikt kopēti bez MFD atļaujas. Par pārbaudes faktu tiek sastādīts akts. MFD ir tiesības programmas mājas lapā publiskot atskaites par visām pārbaudēm, norādot informāciju par pārbaudītāju (vārds, uzvārds, personas kods; vai juridiskas personas nosaukums un reģistrācijas numurs, pārbaudes veicēja vārds un uzvārds).
 

* Ņemot vērā organizatoriskus iemeslus, tiesības veikt personīgu pārbaudi ir personām, kuru ziedojumi atskaites periodā sastādīja ne mazāk kā Eur 71,14. Sabiedriskajām un valsts organizācijām ir tiesības veikt pieņemto un izlietoto ziedojumu pārbaudi bez atskaites periodu ierobežojumiem un bez nepieciešamības pašiem veikt ziedojumu.

Uz augšu

Kā MFD palīdz tiem, kam nepieciešama palīdzība

Lielākā daļa MFD sniegto pakalpojumu ir valsts apmaksāti veselības aprūpes pakalpojumi. Šis pakalpojumu tips ir vispieejamākais sociāli neaizsargātajām personām. Taču iepriekšminēto iemeslu dēļ:

 • esošā "pacientu iemaksa";
 • lielās rindas;
 • ierobežotā pakalpojumu pieejamība un sortiments utt.,

šie pakalpojumi nevar pilnā apmērā atrisināt trūcīgo problēmas, kas saistītas ar veselības aprūpi.

MFD, neskatoties uz šo pakalpojumu finanšu apjoma ierobežojumiem no valsts puses, cenšas iespēju robežās palīdzēt visiem, kam nav iespējas izmantot maksas pakalpojumus, sniedzot veselības aprūpes pakalpojumus lielākā apmērā nekā to nosaka valsts iedalītās kvotas (finanšu līdzekļu) apjoms.

2008. gada I ceturksnī pakalpojumu apjoms, kas tika sniegts virs noteiktās kvotas pārsniedza Eur 142 287.

Šie pakalpojumi tika sniegti tādā pašā veidā, kā pārējie valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi (no pacientiem samaksa par pakalpojumu netika ņemta, izņemot pacienta iemaksu).

Medicīnisko pakalpojumu, kas tiek sniegti profesionāli un tehnoloģiski kvalitatīvā līmenī, pašizmaksa ir ļoti augsta. Lielāko daļu pakalpojumu izmaksas sastāda medicīniskā personāla (ārsti, medicīnas māsas, asistenti utt.) un palīgpersonāla (reģistratūras darbinieki, sanitāri utt.) alga. Šīs izmaksas sastāda 70-80% no veselības aprūpes pakalpojumu cenas.

Praktiski visu atlikušo summu sastāda mūsdienīgo medicīnas tehnoloģiju izdevumi (medicīnisko iekārtu amortizācija, kuras cena, parasti, sastāda no desmitiem tūkstošu līdz simtiem tūkstošu eiro par vienu iekārtu).

Ļoti neliela daļa paliek administratīvu un citu izdevumu segšanai. Tā kā nav iespējams sniegt veselības aprūpes pakalpojumus, neizmaksājot medicīnas darbiniekiem atalgojumu un, neveicot medicīnas iekārtu iegādi, nav arī iespējams sniegt nepieciešamajā apjomā veselības aprūpes pakalpojumus trūcīgajām personām, bez atbilstoša finansēšanas avota. No savas puses MFD patstāvīgi sedz visus administratīvos izdevumus šo pakalpojumu sniegšanai.

MFD savu finanšu iespēju robežās cenšas pazemināt maksas pakalpojumu cenu trūcīgajiem. Tā, piemēram, no 2008. gada ir spēkā jauns MFD maksas pakalpojumu cenrādis, kurā ir paredzētas ievērojamas atlaides (līdz 20%) ārsta pieņemšanai pacientiem vecumā līdz 18 gadiem un vecākiem par 65 gadiem.

MFD tāpat regulāri organizē dažādas akcijas, kuru laikā, cenas uz populārākajiem, bet dārgajiem veselības aprūpes pakalpojumiem tiek pazeminātas līdz pat 50%, kas ievērojami palielina to pieejamību trūcīgajiem iedzīvotājiem.

Uz augšu

Kā veikt ziedojumus

Ziedojumus ir iespējams veikt divējādi:

1.   Ar pārskaitījumu uz MFD ziedojumu kontu:

                       Saņēmējs:

SIA „DZIEDNIECĪBA”
Reģ. Nr. LV40003074548
Rušonu iela 15, Rīga, LV-1057, Latvija.

Ziedojumu saņemšanas konts:

LV93UNLA0050004302970
AS „SEB banka”
UNLALV2X

Pārskaitījuma mērķa sadaļā lūdzam obligāti norādīt - „Ziedojums”.
Šeit var arī papildus norādīt savu vēlmi palikt anonīmam: „Anonīmi”.

Ziedojumu var veikt citas fiziskas vai juridiskas personas vārdā. Šajā gadījumā tieši tas parādīsies saņemto ziedojumu publiskajā atskaitē.

Var norādīt: «<Vārds un uzvārds> vārdā» vai «<Juridiskas personas nosaukums>vārdā».

Piemēram:  

«Ziedojums»
«Ziedojums. Anonīmi.»
«Ziedojums. SIA „Abc” vārdā»

Ja naudas pārskaitījuma mērķī netiek norādīts vārds „ziedojums” vai cita viennozīmīga norāde uz to, ka šis naudas pārskaitījums ir ziedojums, šiem saņemtajiem naudas līdzekļiem tiek piešķirts statuss „Nenoteikts naudas pārskaitījums”.

MFD centīsies noskaidrot šī pārskaitījuma mērķi (sazinoties ar maksātāju un tml.). Pēc noteikta laika perioda, vai uzreiz pēc saņemto naudas līdzekļu nozīmējuma noskaidrošanas, MFD ir tiesības atgriezt šo naudu maksātājam vai atzīt to par ziedojumu.

Uzrādot papildus informāciju naudas pārskaitījumā, kas nav norādīta šajos noteikumos, MFD ir tiesības to nepublicēt publiskajos pārskatos. Ja kāda ziedojuma naudas pārskaitījuma informācijas daļa neatbilst šeit aprakstītajiem mērķiem un/vai to būtībai (piemēram, necenzēti, aizvainojoši utt. izteicieni), MFD ir tiesības nepublicēt šādu informāciju. Tādā gadījumā šim ziedojumam atskaitē tiks norādīts - „Nav informācijas vai tā ir izmainīta”. Tādā pat veidā tiks apzīmēti ziedojumi, kuriem tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams noskaidrot ziedotāja vārdu un uzvārdu, vai kā vārdā tiek veikts ziedojums un tml. Gadījumā, ja informācija par ziedojumu mājas lapā ir norādīta nepareizi, lūdzam sazināties ar Palīdzības projekta koordinatoru pa tālruni (+371)  28 67 25 17.

2.     Izmantojot speciālas ziedojumu kastes, kas tiek izvietotas pie kasēm visās MFD filiālēs:

 

Ziedojumu kastes tiek izvietotas visās MFD Veselības grupas filiālēs:

 

-  Rušonu ielā 15, Rīgā,

• Veselības centrs „Dziedniecība”

• MFD Diagnostika

 Zobārstniecības klīnika „ASTRA dent”

 MFD Arodveselības dienests

 MFD Diagnostiskās radioloģijas nodaļa

-  Vienības gatvē 109, Rīgā, MFD Veselības centrs „Pārdaugava”

-  Aglonas ielā 35/3, Rīgā, MFD doktorāts „Aglonas”

-  Maskavas iela 297, Rīgā, MFD doktorāts „Maskavas”

-  Sergeja Eizenšteina ielā 23, Rīgā, MFD doktorāts „Mežciems”

-  Firsa Sadovņikova ielā 20, Rīgā, MFD funkcionālās un vizuālās diagnostikas kabinets

-  Burtnieku ielā 33, Rīgā, zobārstniecības klīnika „NovaDent” un sieviešu veselības centrs „Vita”

-  Stabu ielā 52, Rīgā, zobārstniecības klīnika „NovaDent”

-  Buļļu ielā 9, Rīgā, MFD Veselības centrs “Iļģuciems”

-  Bruņinieku ielā 8, Rīgā, Veselības centrs “Možums-1”

-  Prūšu ielā 13, Rīgā, MFD doktorāts “Prūšu”

-  Valdeķu ielā 65, Rīgā, doktorāts “Ziepniekkalns”

-  Buļļu ielā 7, Rīgā, MFD Iļģuciema poliklīnika

-  Zolitūdes ielā 34, Rīgā, MFD Veselības centrs “Zolitūde”

-  Augusta deglava ielā 12a, Rīgā, Latvijas Amerikas acu centrs

 

Ziedojuma kastīšu iztukšošana tiek veikta vienu reizi mēnesī, ja tā tiek aizpildīta uz 1/3. Iztukšošana var notikt biežāk, ja kaste ir pilnībā aizpildīta.

 

Savāktā nauda tiek ieskaitīta MFD ziedojumu bankas kontā. Labdarības programmas „Palīdzi” atskaitēs šie līdzekļi tiek atspoguļoti kā ziedojumi ar nosaukumu - „Ziedojumu kaste (-s) (adrese)”.

Uz augšu

Ziedojumu valūta

Ziedojumi tiek pieņemti jebkurā valūtā, taču norādītais ziedojumu saņemšanas konts ir EUR konts, tāpēc visi ziedojumi, kas veikti ārvalstu valūtā, tiek automātiski konvertēti, ņemot vērā bankas attiecīgas valūtas kursu. Atskaitēs visu ziedojumu summas tiek uzskaitītas tikai eiro.

Uz augšu

 

Palīdzības saņēmēju noteikšana

Obligātie nosacījumi

1.1. Vecums: personas kas ir jaunākas par 18 gadiem un vecākas par 65 gadiem;
                       vai
1.2. I vai II grupas invalīdi;

 

1.3. Palīdzības saņēmējs nevar būt MFD vai saistītā uzņēmuma darbinieks, kā arī tā radinieks.

Priekšrocības faktori
(nosacījumi, kas norāda priekšrocības, nosakot pretendentus, kuri atbilst obligātajiem nosacījumiem):

2.1. Oficiāli noteikts trūcīgā statuss (saskaņā ar spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem);

2.2. Personas, kas slimo ar nopietnām, vai hroniskām saslimšanām (onkoloģiskās saslimšanas, AIDS utt.);

2.3. Vientuļi pensionāri;

2.4. Bērni, kuriem nav vecāki (bāreņi), vai kuri nāk no nepilnām vai nelabvēlīgām ģimenēm;

2.5. III grupas invalīdi;

2.6. Personas, kas vecākas par 80 gadiem.

Uz augšu

Mērķa ziedojumi un īpašas MFD labdarības programmas

Mērķa ziedojumu pieņemšana

Ziedojumiem, kas saņemti Palīdzības programmas ietvaros, var būt mērķa nozīme, ņemot vērā ziedotāja vēlmes.

Piemēram, palīdzība slimnieku grupai, kas slimo ar noteiktu saslimšanu utt. Šādai ziedojuma summai jābūt ne mazākai kā Eur 7114,36.

Pirms mērķziedojumu veikšanas, nepieciešams sazināties ar Palīdzības projekta koordinatoru pa tālruni (+371) 28 67 25 17 vai e-pastu: palidzi@mfd.lv un vienoties par šāda veida ziedojuma realizācijas nosacījumiem.

Lūgums ņemt vērā, ka tikai iepriekšējas vienošanās un šo ziedojumu īpašā iemaksas procedūra nodrošinās tā izmantošanu noteiktam mērķim, kas atšķiras no standarta. Visos citos gadījumos visi ziedojumi (t.sk. arī summas virs Eur 7114,36), kas pārskaitīti uz MFD ziedojumu saņemšanas kontu, tiks uzskaitīti un izmantoti saskaņā ar MFD labdarības programmas „PALĪDZI” pamata noteikumiem.

Uz augšu

Ziedojumi MFD speciālajām programmām: materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai, iekārtu iegādei jaunu medicīnisko pakalpojumu sniegšanai

Papildus Palīdzības programmai MFD pieņem ziedojumus tehnoloģijām un projektiem, kas varētu glābt pacientu dzīvības.

Medicīniskās iekārtas, kas nepieciešamas saslimšanu mūsdienīgai diagnostikai, kā arī iekārtas, kas nepieciešamas efektīvai ārstēšanai ir ļoti dārgas, un MFD ne vienmēr ir iespēja patstāvīgi veikt šo iekārtu iegādi. Ņemot vērā to, ka MFD ir privāta iestāde, tad tā nevar paļauties uz valsts investīcijām vai palīdzību. Tajā pat laikā, MFD sniedz valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus lielos apjomos un cenšas palīdzēt visiem trūcīgajiem.

Lai palīdzētu MFD sniegt veselības aprūpes pakalpojumus kvalitatīvā un mūsdienīgā tehnoloģiskā līmenī, kā arī, lai ieviestu jaunus pakalpojumus un tehnoloģijas, kas spētu apturēt saslimšanas, un pat glābtu pacientu dzīvības, lūdzam veikt ziedojumus MFD speciālajām programmām. Šādai ziedojuma summai jābūt ne mazākai kā Eur 14228,72. Ziedojuma apmērs lielā mērā noteiks MFD specialās programmas veidu, kur tas varētu tikt izmantots. Visām speciālajām MFD programmām ir kopīgs mērķis: palīdzība trūcīgajiem un sniegto veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes celšana. Sevišķa vērība tiek pievērsta jauna veida veselības aprūpes pakalpojumu izstrādāšanai, kas spētu apturēt saslimšanas un glābt dzīvības.

Pirms ziedojumu veikšanas speciālajās MFD programmās, nepieciešams sazināties ar Palīdzības projekta koordinatoru pa tālruni (+371) 28 67 25 17 vai e-pastu: palidzi@mfd.lv un vienoties par šāda ziedojuma nosacījumiem. MFD piedāvās speciālo programmu variantus, kuri lielākā mērā atbildīs ziedojuma veicēju vēlmēm.

Lūgums ņemt vērā, ka tikai iepriekšējas vienošanās un ziedojumu īpašā iemaksas procedūra nodrošinās tā izmantošanu noteiktam mērķim, kas atšķiras no standarta. Visos citos gadījumos visi ziedojumi (t.sk. arī summas virs Eur 14 228,72), kas pārskaitīti uz MFD ziedojumu saņemšanas kontu, tiks uzskaitīti un izmantoti saskaņā ar MFD labdarības programmas „PALĪDZI” pamata noteikumiem.

 

Uz augšu

web izstrāde, interneta veikalu izstrāde un seo web hostings, .net hostings, serveru noma
Top.LV